THÙ LAO CÔNG CHỨNG

Niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa